« »
« »

ĐẠI HỌC
- Kế toán
- Quản trị kinh doanh
- Bảo vệ thực vật
- Khoa học cây trồng
- Lâm sinh
- Quản lý đất đai
- Quản lý tài nguyên rừng

 

 

 

THẠC SỸ
- Công nghệ sinh học
- Khoa học môi trường
- Kinh tế nông nghiệp
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Lâm học
- Mỹ thuật ứng dụng
- Quản lý đất đai
- Quản lý kinh tế
- Quản lý tài nguyên rừng
- Quản lý tài nguyên và môi trường

TIẾN SỸ
- Điều tra và quy hoạch rừng
- Kinh tế Nông nghiệp
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên rừng