- Ban chấp hành Công đoàn Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ (tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể). Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm điều hành chung các công tác của Công đoàn.
- Mỗi UVBCH Công đoàn chịu trách nhiệm cụ thể trong một Ban đã được phân công.
- BCH Công đoàn phân hiệu một quý họp một lần vào đầu mỗi quý để xem xét việc thực hiện các công tác của quí trước và đề ra các công tác của quí sau.
- BCH Công đoàn Phân hiệu gửi báo cáo công tác lên cho Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp mỗi quý một lần.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, nếu có công tác đột xuất thì Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (nếu Chủ tịch Công đoàn đi vắng) triệu tập họp Ban Chấp hành, tùy mức độ cần thiết để giải quyết các công tác đột xuất.

Ban Chấp hành Công đoàn:
-    Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp và Nghị quyết của Công đoàn Phân hiệu; Chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động đối với các tổ công đoàn thuộc Phân hiệu.
-    Đại diện cho tập thể lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động thuộc Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai trước pháp luật.
-    Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là luật lao động, luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường và thực hành tiết kiện, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực.
-    Phối hợp với Giám đốc Phân hiệu tổ chức tốt các phong trào thi đua, Hội nghị cán bộ viên chức và lao động hàng năm tại cơ quan, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện kế hoạch hàng năm bảo đảm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải tiến lề lối làm việc, giảm phiền hà cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.
-    Hướng dẫn giúp đỡ công nhân viên chức lao động về các thủ tục xin gia nhập công đoàn, phát triển đoàn viên, duy trì sinh hoạt tổ công đoàn, làm tốt công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.
-    Thực hiện việc thu, chi, quản lý tài chính, theo sự phân cấp của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp.