I.Chức năng:
- Quản lý và điều hành đảm bảo chất lượng các hoạt động trong công tác đào tạo, giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ bản gồm Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Giáo dục thể chất cho sinh viên toàn Phân hiệu.
- Thực hiện và Tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học  ứng dụng với các lĩnh vực liên quan.
- Quản lý, điều hành, phân công giám sát đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên trong đơn vị thực hiện đúng quy trình hoạt động theo sự phân cấp của Phân hiệu.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Phân hiệu để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến công tác hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng giáo dục.

II.Nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch công tác theo năm học, công tác đảm bảo chất lượng, trình Giám đốc phê duyệt; Thiết lập, tổ chức, triển khai, quản lý công tác đào tạo của đơn vị, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, từ cấp bộ môn đến Khoa theo hệ thống trong Phân hiệu.
- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc đơn vị quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đào tạo.
- Tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, bài giảng của các môn học do khoa quản lý.
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo quy trình hoạt động quản lý nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ: Quy trình thực hiện đề tài, đánh giá hiệu quả nghiên cứu; Quy trình quản lý kết quả nghiên cứu và thực hiện sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nghiên cứu.
- Tổ chức thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,lối sống cho cán bộ giảng viên trong khoa.
- Tổ chức bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của Phân hiệu.    
- Tổ chức xét thi đua, khen thưởng cấp khoa, đề nghị nâng lương cho cán bộ viên chức và người lao động trong khoa.
Quản lý cơ  sở vật chất, thiết bị do Phân hiệu trang bị để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.