Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Chuyên ngành tuyển sinh, dự kiến chỉ tiêu, thời gian đào tạo

TT

Chuyên ngành

Mã số

Dự kiến chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

Lâm học

8620201

40

2 năm

2

Quản lý tài nguyên rừng

8620211

40

2 năm

3

Kỹ thuật chế biến lâm sản

8549001

19

2 năm

4

Kỹ thuật cơ khí

8520103

17

2 năm

5

Kinh tế nông nghiệp

8620115

17

2 năm

6

Khoa học môi trường

8440301

17

2  năm

7

Công nghệ sinh học

8420201

17

2 năm

8

Mỹ thuật ứng dụng

8210410

17

2 năm

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

8850101

17

2 năm

10

Quản lý đất đai

8850103

40

2 năm

11

Quản lý kinh tế

8310410

199

2 năm

Nội dung xem trên tệp:TB-TUYENSINHTHACSI-DOT1-2020.PDF

 

 

Ghi chú: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc lùi kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ năm 2020, đợt 1 như sau: