Thực hiện Kế hoạch số 393-KH/BTGTW ngày 21/11/2023; Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ ngày 28/11/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công văn số 675-CV/ĐU ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp bộ ngành, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong cả nước. Ngày 04/12/2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Đảng bộ Phân hiệu đã tổ chức cho toàn thể các đồng chí đảng viên Phân hiệu (tại điểm cầu Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai) tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.   

 

Đảng viên Đảng bộ Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 

Tại Hội nghị, các đại biểu, đảng viên nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới