I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển Công nghệ là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2169/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo, chương trình thí nghiệm, thực hành, thực tập, rèn nghề cho sinh viên các Khoa trong toàn Phân hiệu; thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

3. Tên tổ chức.

a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Thực nghiệm Mang Yang;

b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Experiment and Technology Development. Tên viết tắt là: CETD.

4. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại xã Ajun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch đào tạo, chương trình thí nghiệm, thực hành, rèn nghề, thực tập… cho sinh viên các khoa trong toàn Phân hiệu.

2. Xây dựng và quản lý các mô hình phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý nguồn nhân lực, tài sản, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của Trung tâm để phục vụ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong toàn Phân hiệu.

4. Thực hiện các nhiệm vụ trồng, chăm sóc, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

5. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của đơn vị để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

6. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.