I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài chính, kế toán là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 2166/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tài chính, kế toán trong toàn Phân hiệu.

3. Tên tổ chức

a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Tài chính, kế toán;

b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Finance and Accounting Division. Tên viết tắt là: FAD.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì trình Giám đốc phê duyệt chủ trương, kế hoạch sử dụng kinh phí, phê duyệt dự toán tất cả các nguồn kinh phí; thẩm định giá tất cả các gói thầu, dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, trang thiết bị, dịch vụ trong toàn Phân hiệu theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng quy chế quản lý tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính.

3. Xây dựng kế hoạch tài chính: Kế hoạch thu, chi các loại kinh phí thuộc tất cả các nguồn vốn.

4. Thống nhất quản lý các nguồn thu (phí, lệ phí, hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ) trong toàn Phân hiệu.

5. Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư.

6. Giám sát tất cả các nguồn vốn và hoạt động tài chính của các đơn vị có hoạt động tài chính trong Phân hiệu. Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.

7. Thực hiện các nghiệp vụ về kế toán theo quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra thanh quyết toán với Nhà nước toàn bộ ngân sách do Nhà nước cấp và những nguồn vốn do các dự án tài trợ thuộc tất cả các đơn vị trong Phân hiệu.

8. Lưu trữ và quản lý toàn bộ tài sản, chứng từ sổ sách hồ sơ về tài chính, tài sản thiết bị vật tư chung của Phân hiệu kể cả tài sản, vật tư đã phân phối về các đơn vị quản lý sử dụng.

9. Tham gia các Hội đồng kiểm kê, đấu thầu, thanh lý tài sản.

10. Lập các báo cáo thống kê, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

11. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Phòng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

12. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.