I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ nông lâm nghiệp là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2171/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác sau:

a) Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được ứng dụng và phát triển theo ngành nghề đào tạo, quản lý vận hành cơ sở vật chất, thực hiện các hoạt động dịch vụ và phục vụ người học thuộc chức năng của Phân hiệu và theo quy định của pháp luật.

b) Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, quy hoạch, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất, cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tham gia đào tạo, tập huấn và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

c) Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nhà trường để tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế: Tư vấn thiết kế, điều tra, quy hoạch các công trình nông lâm nghiệp, cảnh quan; khai thác, chế biến nông lâm sản; nuôi dưỡng, cải tạo rừng; kiểm kê, nghiệm thu rừng; sản xuất các loại cây giống, thi công trồng rừng và các loại cây nông nghiệp….

3. Tên gọi tổ chức:

a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ nông lâm nghiệp;

b) Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Center for Consultating and Services in Agri-Forestry Sectors. Tên viết tắt là: CSAF.

4. Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại khuôn viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Phân hiệu để tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp.

2. Quản lý các nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật, nghiên cứu và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Phân hiệu theo đúng quy định của pháp luật.

3. Xây dựng kế hoạch sản xuất và marketing về hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu cho Phân hiệu.

4.Quản lý, vận hành nhà ở ký túc xá, khu thí nghiệm thực hành, trông giữ nhà xe, nhà thi đấu, sân bóng đá, căng tin, nhà ăn và các tài sản khác được phân công.

5. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu vực ký túc xá, phối hợp quản lý sinh viên, học viên nội trú. Tổ chức dịch vụ nhà ở, ký túc xá, dịch vụ ăn uống và một số hoạt động khác theo yêu cầu của sinh viên , học viên nội trú tại Phân hiệu.

6. Quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài Phân hiệu như: dịch vụ ăn uống, căng tin, hoạt động trông giữ xe,....

7. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.