Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc triển khai thực hiện hệ thống hỗ trợ phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết:  

https://vnuf.edu.vn/cong-van-ve-viec-huong-dan-cai-dat-va-su-dung-he-thong-ho-tro-phong-chong-dich-covid-19.html